Inrichting/bescherming Engbertsdijksvenen

Om dit unieke, maar zeer kwetsbare, door de overheid aangewezen Natura 2000 gebied te beschermen en te vrijwaren van verdere achteruitgang moeten in elk geval twee belangrijke negatieve factoren verholpen worden: verdroging en vermesting door de hoge stikstofdepositie.

Op basis van ecologische uitgangspunten is naar de waterhuishouding in 2011-2012 in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied een gedegen onderzoek uitgevoerd door het bureau Arcadis en vastgelegd in een rapport: Natura 2000 Engbertsdijksvenen. (hieronder in te zien in 2 delen).

Sinds eind 2016 is er een BAC (Bestuurlijke Advies commissie) aangesteld die met enige regelmaat vergadert. Daarnaast is een projectkerngroep actief met de dagelijkse voortgang. In 2017 hebben onafhankelijk bureaus binnen de Engbertsdijksvenen een ecologisch-hydrologische schouw uitgevoerd waarbij de omgeving de mogelijkheid kreeg een keer mee te kijken bij de werkzaamheden. Verder is er, in overleg met de omgeving, een ‘Monitoringsplan uitstralingseffecten van natuurherstelmaatregelen Engbertsdijksvenen’ opgesteld met als resultaat dat op zo’n 60 locaties buiten het natuurgebied gedurende de komende jaren de grondwaterniveaus gemeten worden. Buiten het natuurgebied is in 2017 gekeken naar de bodemsamenstelling en grondwaterpeilen en –kwaliteit. In 2019 werd het beheerplan uit 2016 aangepast. In 2020 is een PIP (Provinciaal Inpassing Plan) opgesteld waarmee de uitvoering van werkzaamheden binnen het Natura 2000 gebied niet zonder meer verboden zijn, maar nog wel vergunningplichtig. In het gebied is de laatste jaren achterstallig onderhoud uitgevoerd door verwijdering van veel berkenopslag. De projectgroep is nu bezig om een aangedragen voorkeurvariant voor noodzakelijke externe maatregelen zoals bufferzones en vernatting uit te werken.

De KNNV Vriezenveen wordt in de BAC vertegenwoordigd door Natuur en Milieu Overijssel, en neemt deel in een klankbordgroep.

Venen zijn onmisbare opslagplaatsen voor kooldioxide (CO2)

Overal wordt gesproken over de opkomende klimaatverandering en de verwoestende gevolgen daarvan voor mens en milieu. De politiek, het bedrijfsleven en natuurorganisaties ontwikkelen verschillende scenario’s om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In de loop van deze discussie moeten veengebieden meer aandacht krijgen als koolstofopslag en -opslag. Eén procent van de koolstofdioxide dat wordt uitgestoten door het verbranden van fossiele brandstoffen wordt gebonden in levende moerassen over de hele wereld. Dat lijkt weinig, maar er is op de lange termijn zoveel koolstof in de moerassen vastgelegd dat ze een verkoelend effect hebben gehad op het klimaat in de afgelopen 11.000 jaar. Venen slaan twee keer zoveel koolstof op als alle bossen ter wereld. In Nederland bevat een 15 centimeter dikke laag turf op hetzelfde oppervlak ongeveer evenveel koolstof als een 100 jaar oud bos. Dit betekent dat als de veendikte in een veen met een meter wordt verminderd, zes keer het gebied 100 jaar lang bebost en ongestoord moet groeien!

Hier onder staan diverse documenten die hiervoor interessant zijn.

Bekijk ook eens de speciale website van het project engbertsdijksvenen.nl