Bermbeheer

Bermenproject Verbindingsleiding Veenschap

Via het “Bermenproject Verbindingsleiding Veenschap” wordt de wegberm langs 5km weg ecologisch beheerd. Sinds 2005 is dit mogelijk door samenwerking tussen de gemeente Twenterand, het Waterschap Vechtstromen en de KNNV. In de berm zijn 5 proefvlakken van 25 meter uitgezet die tweejaarlijks volledig geinventariseerd worden. Verder worden op de hele traject een twintig tal bijzondere planten jaarlijks in kaart gebracht. De resultaten worden vastgelegd in rapporten. Hierdoor is op termijn te zien of en hoe de berm bodem verschraalt en de bermflora hierdoor verandert.

Ook brengen leden van de KNNV planten in diverse gebieden in en rond Twenterand op naam.

Een plantenfamilie die bijzondere aandacht krijgt is de orchideeën groep. Binnen Twenterand zijn de laatste jaren de volgende soorten aangetroffen: Welriekende nachtorchis; Brede wespenorchis; Rietorchis; Gevlekte orchis; Grote keverorchis en de Moeraswespenorchis.    

Verbindingsleiding

contact: Johan Niphuis mail:jgniphuis@gmail.com

Buitengebied Twenterand

Twenterand wil haar buitengebied meer natuurlijk gaan beheren. Daarvoor zal dan vooral het beheer van de bermen van wegen en waterlopen geleidelijk worden aangepast.

Waarom

De flora en fauna in onze gemeente is vooral de laatste jaren sterk verarmd. Dat valt natuurlijk vooral op in het boerenland. De weilanden met allerlei bloemen zijn vervangen door graslanden met meestal maar één soort gras, of door mais. En ook kruiden in de akkers worden tegenwoordig veel grondiger aangepakt dan vroeger mogelijk was. De gevolgen zijn bekend. Planten en dieren gaan steeds verder in aantal achteruit.

Voor deze is er wel een uitwijkmogelijkheid; de gemeente heeft kilometers bermen in beheer. Deze bermen kunnen een uitkomst zijn voor deze bedreigde soorten, en daarbij zijn ze een uitstekende verbindingszone waarlangs ze zich kunnen verspreiden.

Mooie bloeiende bermen kunnen van levensbelang zijn voor het voortbestaan van allerlei organismen. Dit is niet alleen maar mooi, maar heeft ook alles te maken met onze verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van bijvoorbeeld wilde bijen. En dat laatste is dan weer van groot belang voor de bestuiving van heel veel gewassen waar wij ons mee voeden. En verder: een landschap met bloemen en beesten is gewoonweg ook veel mooier.

Meehelpen

De gemeente beheert een deel van de bermen al ecologisch: maaien en afvoeren. Dat wil ze waar mogelijk uitbreiden, en daarvoor is een kaart gemaakt van bermen die daar mogelijk voor in aanmerking komen. Daarbij krijgen de bestaande fietsroutes in ieder geval de aandacht, maar ook daarbuiten zijn er mogelijkheden. Nu is de vraag aan de bewoners: kijk eens naar de kaart, en ga kijken of  wat er zoal groeit en bloeit wat de moeite van het behouden en uitbreiden waard is! Dat hoeft niet in de eerste plaats zeldzaam te wezen, als het maar van belang is voor de fauna. En bovendien: het oog wil ook wat, gewoon mooi is natuurlijk ook een heel goede reden om er zuinig op te wezen!

Hoewel de landbouw in Nederland zeer intensief is, blijft de natuur en natuurlijke biodiversiteit van grote waarde.De afhankelijkheid van bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders voor een goede oogst, zowel kwantitatief als kwalitatief, is een belangrijk voorbeeld hiervan. Zo bleek uit onderzoek van Alterra dat meer dan de helft van de opbrengst uit de Nederlandse appel- en blauwe bessenteelt te danken is aan bestuivende insecten. Wilde bestuivers, zoals wilde bijen, zweefvliegen en vlinders, nemen hierbij een groot deel voor hun rekening.

Voor planten en insecten bleken vooral lijnvormige elementen een positieve bijdrage te leveren op de soortenrijkdom. Bij heggen, greppels en wateroevers bleek de toename sterker dan bij niet lijnvormige elementen.