Veenschap

Noordelijk van Vriezenveen is tijdens de ruilverkaveling een deel van het oude slagen landschap bewaard gebleven. Het ligt tussen de Nieuwe Daarleveenseweg (west) en de Paterswal (oost) De Veeneindeweg (zuid) en de Schottenweg en Hazenpad (in het noorden).Het is nog steeds een waardevol voorbeeld van een bovenveense ontginning. Ontgonnen land bovenop een nog aanwezig dik veenpakket. Het noordelijke deel langs het Hazenpad waar nog lang kleinschalig turf is gestoken door particulieren was bijna geheel met berken dichtgegroeid. Particulier initiatief, landschapsbeheer door de KNNV en ontbossing van een 12ha groot deel zorgden opnieuw voor open plekken met belangrijke vegetatie. Ook de vereniging “Het Veenschap” zet zich in voor het openhouden van ontboste delen. Deze heeft ook een schaapskooi gerealiseerd op het terrein van het Veenmuseum aan de Paterswal.

Het Veenschap geeft voor veel fauna de benodigde dekking. Reeën maar ook vogels maken graag gebruik van de ruigten en bosjes die hier gespaard zijn gebleven. Ook zorgen aangepast gebruik en een latere maaidatum, gecompenseerd via subsidie, op een aantal percelen langs de Veeneindeweg voor kruidenrijk grasland. Ook zorgde subsidie gedurende enkele jaren middels aangepast beheer voor kruidenrijker grasland en bloemrijke akkerranden op een aantal percelen langs de Veeneindeweg en Hazenpad. Wij verwachten dat dit beleid doorgezet wordt omdat de agrarische gebieden steeds verder verarmen qua flora en fauna. Door in de grotere boscomplexen perceeltjes om te zetten naar zonnige heideveldjes en braamstruweel, wordt het gebied voor een grotere groep dieren, bijv. vlinders, libellen en insecten aantrekkelijker. Aangepast ecologisch bermbeheer wordt al op meer wegbermen toegepast, maar dat kan zeker verder uitbreiden.

Afronding wandelroute “t Veenschapspad” tussen Hazenpad en Oosterveenweg. Verken het gebied met het wandelboekje “Het Veenschap”. Het gedeelte van deze wandelroute, bestaande uit een brug van kastanjehouten boomstammetjes, is met 20 meter verlengd tot 70 meter. Zo is het pad ook in jaargetijden met hoog water beter toegankelijk. Hiermee wordt de beleving voor de wandelaar dat deze over een hobbelig knuppelpad door een nat veengebied loopt nog verder vergroot. Het op de brug aangebrachte “kwattiesgaas” voorkomt dat het voor de wandelaar te glibberig wordt.

Hiermee kan iedereen het Veenschap deelgebied aan het Hazenpad en de Oosterveenweg verkennen en beter leren kennen. Een wandeling door een gebied dat vroeger volledig bedekt was met een metersdik pakket veen. Door het in cultuur brengen, vervenen of (deels) afgraven van het veengebied is het huidige gevarieerde landschap ontstaan waarin veel van deze kenmerken en menselijke invloeden nog goed zichtbaar zijn.

Het Veenschap beter leren kennen aan de hand van een wandelroute beschrijving? Het door onze KNNV afdeling uitgegeven boekje met de wandeling “Het Veenschap” is aangepast en weer beschikbaar. Verkrijgbaar tegen geringe vergoeding bij Herman Stevens (contact: 0652786351) of bij het Veenmuseum.