Werkzaamheden in natuurgebied Fayersheide

maandag 27 juli 2020
Behoud van een oud landschap en biodiversiteit
Werkzaamheden in natuurgebied Fayersheide

Aankomend najaar gaat Staatsbosbeheer groot onderhoud uitvoeren in het Twentse natuurgebied Fayersheide ten zuiden van Vriezenveen. De werkzaamheden staan in het teken van houtwalbeheer en zijn noodzakelijk voor de instandhouding van dit natuurgebied.
Het gebied Fayersheide is ongeveer 10 hectare groot en staat bekend om zijn zeldzame planten.

Tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig bleef dit unieke gebiedje gespaard en daarmee ook de bijzondere natuurwaarden. Het gebied bestaat uit een afwisseling van droge en natte heide met aangrenzend schrale graslanden omgeven door oude houtwallen. Houtwallen hadden vroeger een belangrijke functie, ze markeerden o.a. de perceelgrens en zorgden er voor dat vee niet kon ontsnappen, oftewel de voorlopers van het prikkeldraad. Houtwallen werden periodiek gesnoeid (eens in de 5 a 7 jaar) takken bossen werden o.a. gebruikt als brandhout, om te looien, bezems te maken en stamhout werd gebruikt voor gebinten in boerderijen en stallen. Een boer beheerde zijn houtwal goed, op een manier dat deze nooit verdween, maar continue een belangrijke functie kon vervullen en voorzag in zijn behoefte aan hout.

Biodiversiteit:

In de houtwallen van de Fayersheide staan momenteel veel hoge bomen, dat zorgt voor schaduwval op de naastgelegen graslanden en verdringing van struikvormers in de houtwal.Het gevolg hiervan is het verdwijnen van kenmerkende plant- en stuiksoorten zoals de: welriekende nachtorchis, vetblad, Gelderse roos, kamperfoelie en hazelaar. Het zijn soorten die hier thuis horen en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

Vrijwilligersbrigade:

Om deze reden gaat Staatsbosbeheer aankomend najaar, in droge omstandigheden werkzaamheden uitvoeren. Een deel van de bomen wordt gekapt en daarmee ontstaat licht en ruimte voor o.a. genoemde soorten. Hierdoor krijgen kwetsbare soorten meer ruimte zich te ontwikkelen. Het vrijkomend hout heeft al een bestemming. Een deel van het geoogste hout wordt als FSC®-hout duurzaam toegepast in de productie van plaatmateriaal en papier. Vrijwilligersgroep “Fayersheide brigade” helpt Staatsbosbeheer en zal na de werkzaamheden de houtwallen blijven beheren in de juiste cyclus. Daar zijn we heel blij mee want op deze manier blijft het unieke en oude landschap voor de toekomst bewaard.

Meer informatie over de vrijwilligersgroep Fayersheide brigade: https://www.groenbezig.nl/groepen/fayersheidebrigade

Kaartbeeld 1920: honderd jaar geleden zag het landschap om de Fayersheide (roze gebiedje midden van de kaart) er heel anders uit. Het bestond uit een uitgestrekt slagenlandschap (lange smalle percelen omzoomd door houtwallen). In het noord- oosten lag de kooiplas met daarom heen grasland, moeras en natte heide.

Kaartbeeld 1970: De menselijke invloed is goed zichtbaar in het landschap. De grootschalige ruilverkaveling heeft haar werk gedaan. De Fayersheide en kooiplas liggen geïsoleerd in een open en weids agrarisch landschap. Bron: www.topotijdreis.nl